Námorná akadémia vodných skautov (NAVS)
Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) je tvorená špecializovaným skautským vzdelávacím tímom, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a tréning všetkých skautských vekových kategórií so záujmom o rozvoj vodno-skautského programu (alebo jeho prvkov) v domácom oddiele/zbore. Dôraz pri tom kladie na bezpečnosť práce s deťmi a mládežou pri realizácii vodného programu. Vzdelávanie je v rovnakej miere prístupné všetkým skautom – z vodno-skautských aj univerzálnych („suchozemských“) oddielov. NAVS vznikla v roku 2011. Bola zriadená Hlavným kapitanátom vodných skautov (HKVS) prostredníctvom kapitána HKVS pre vzdelávanie, ktorý je zároveň koordinátorom NAVS.
Základná ponuka Námornej akadémie vodných skautov
NAVS ponúka rozšírené skautské vzdelávanie v troch stupňoch hodnostného vzdelávania:
Kormidelnícky kurz (14 +) – je variantom radcovského kurzu so zameraním na motiváciu a tréning radcov družín u vodných skautov, absolvent získa základne informácie o realizácii vodného programu. Viac informácii nájdeš TU.
Dôstojnícky kurz (15 +) – je variantom líderskej rangerskej školy so zameraním na tréning zástupcov vodcov u vodných skautov, absolvent má oprávnenie pomáhať pri realizácii vodného programu v oddiely. Viac informácii nájdeš TU.
Kapitánska lesná škola (19 +) – je špecializovanou lesnou školou pre držiteľov vodcovského dekrétu, absolvent je oprávnený samostatne realizovať vodný program v oddiely do náročnosti vodného terénu WWII. Viac informácii nájdeš TU.
V rámci Kormidelníckeho kurzu a Dôstojníckého kurzu frekventant, okrem vodno-skautskej nadstavby, získava aj plnohodnotné radcovské a rangerské vzdelanie v súlade so všeobecným kurikulom schváleným Radou pre vzdelávanie SLSK. Kompilácia základných osnov, a vodáckeho tréningu, kladie na účastníka vyššie nároky na výkon a disciplínu, v porovnaní s inými kurzami SLSK. Kapitánska lesná škola je pre svoju náročnosť zameraná iba na vodácky dril a vodno-skautské rozšírené vzdelávanie (špecifiká vedenia vodno-skautského oddielu, tvorba vodného programu a jeho bezpečnosť), a všeobecné vodcovské vzdelávanie neposkytuje (účastník musí byť absolventom štandardnej VLŠ organizovanej iným vzdelávacím tímom). NAVS sa netají náročnými podmienkami absolvovania, čo zaručuje jej exkluzivitu, ako aj snahu o mimoriadne kvalitných absolventov.
Základná ponuka Námornej akadémie vodných skautov
Okrem ustálených základných vzdelávacích kurzov, NAVS organizuje aj samostatné výcviky – tzv. modulové kurzy:
Kurz vodnej záchrany,
Kurz kanoe,
Kurz jachtingu,
Kurz lodiar,
– a ďalšie podľa vyťaženosti externých profesionálnych lektorov.

Viac informácii nájdeš TU.

Všetky tieto modulové kurzy majú za cieľ zatraktívniť vodné prostredie a poukázať na fakt, že skaut sa riadi heslom „Buď pripravený!“ nie len na súši, ale aj práve vo vode a na vode. modulové kurzy odporúčame predovšetkým záujemcom, ktorý si chcú rozširiť svoje vedmosti, skvalitniť bezpečnosť na svojich skautských akciách a chcú spoznať niečo zo sveta vodných skautov.
Organizáciou kurzov to nekončí!
Činnosť NAVS nespočíva iba v organizácii vyššie popísaných kurzov, ale aj v agendách zahrňujúcich celkové formálne zastrešenie vzdelávania vodných skautov a ostatných skautov so záujmom o implementáciu vodného programu. Konkrétne sa jedná o aktivity:
 formulácia obsahových náplní, kompetenčných profilov a tréningových nárokov pre jednotlivé typy vzdelávania,
 tvorba interných vzdelávacích materiálov, ale aj skúšobných testov, ústnych otázok a absolventských podmienok pre jednotlivé typy vzdelávania,
 definuje bezpečnostné a odborné nároky na organizovanie vodno-skautských kurzov,
 vytvára interné smernice HKVS pre všetky oblasti vzdelávania vodných skautov,
 eviduje zoznamy absolventov, certifikátov, dekrétov,
 vydáva svojim absolventom osobitné potvrdenia o vodáckej kvalifikácii,
 spolupracuje s profesionálmi z oblasti vodáctva a vodných športov (kanoistika, jachting a.i.),
 poskytuje odbornú pomoc a „know-how“ iným vzdelávacím tímom, oblastiam, zborom i jednotlivcom so záujmom o organizáciu vodáckeho alebo vodno-skautského vzdelávania.
Kto je v tíme NAVS? Môžem sa pridať?
NAVS je otvorená všetkým skautom bez rozdielu, ktorí majú záujem odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti mladším, a ktorí chcú predovšetkým prevziať záväznú zodpovednosť. Tzn, že síce sme dobrovolníci, ale po prevzatí zodpovednosti máme zároveň povinnosť dotiahnuť veci do konca. Ak sa vidíš v NAVS a máš chuť a elán, pokračuj TU.