Aká je náplň Dôstojníckeho kurzu?
Dôstojnícky kurz je vodno-skautskou verziou Líderskej rangerskej školy – LRŠ (kurz pre budúcich nádejných zástupcov skautského oddielového vodcu) s integrovaným vodáckym vzdelávaním a tréningom, organizovaný Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS). Je určený vodným aj nevodným skautom so záujmom o rozvoj vodno-skautského programu v domácom oddiele. Dôstojnícky kurz bol uvedený do ponuky NAVS v roku 2011 a v tom čase bol prvou Líderskou rangerskou školou svojho druhu v prostredí Slovenského skautingu.

Logo Dôstojníckeho kurzuV čom je Dôstojnícky kurz iný ako ostatné líderské kurzy?
Dôstojnícky kurz je skutočnou výzvou pre každého, kto rád prekonáva samého seba, má záujem rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti, nebojí sa vyjadriť svoj názor, ale aj načúvať druhým a svorne ťahať za jeden povraz. Hľadáme skutočných mladých lídrov – osobnosti, ktoré sú iniciatívne vo svojom konaní, zaujímajú sa o svoje okolie a v niečom vynikajú. Ak si myslíš, že na to máš, tak vedz, že Ti ponúkame:
VODNÝ SKAUTING – okrem základného líderského vzdelávacieho programu (v rámci ktorého získaš vyčerpávajúce praktické vedomosti o tom ako viesť oddiel a vychovávať deti, ísť príkladom a pomáhať rovesníkom v sebarozvoji) ponúkame komplexný vodácky dril, ktorý Ti umožní spolupodieľať sa na tvorbe vodno-skautského programu v Tvojom oddiele.
VODÁCKY VÝCVIK – tento pozostáva z tréningu na plavárni (so zameraním na techniky záchrany a sebazáchrany na pokojnej aj tečúcej vode) a z tréningu na tečúcej vode (jeden poldenný nácvikový a druhý v trvaní 1,5 dňa s prespaním v prírode).
OVLÁDANIE BEZPEČNOSTI – veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri organizovaní rôznych vodáckych aktivít, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá Ti umožní absolvovať fyzicky náročné tréningy.
OSOBNOSTI – na Dôstojnícky kurz sa snažíme pozývať zaujímavé osobnosti skautského aj verejného života, ktoré reflektujú aktuálne témy v spoločnosti a v Slovenskom skautingu.
DOSTOJNÍCKY DEKRÉT – okrem líderského dekrétu, môžeš získať aj dôstojnícky dekrét, ktorý potvrdí absolvovanie vodáckeho výcviku a umožní Ti byť nápomocný pri tvorbe atraktívneho a pritom bezpečného, vodno-skautského program v domácom oddiely, či dokonca pomôcť rozbehnúť činnosť úplne nového vodno-skautského oddielu.

Aké sú podmienky prijatia na Dôstojnícky kurz?Aké sú podmienky absolvovania Dôstojníckeho kurzu?
– registrovaný člen SLSK,
– dosiahnutý vek 15 rokov,
– získané 2 odborky a 1 výzva,
– ukončená plavčícka skúška (nováčik),
– absolvovaný skautský sľub,
– odporúčanie oddielového kapitána/vodcu (formulár obdržíš po registrácii emailom),
– zaslanie svojho skautského životopisu (formulár obdržíš po registrácii emailom),
– plavec: dokáže bez prestávky zaplávať 200 metrov ľubovoľným štýlom. V prípade preukázania nedostatočných plaveckých schopností si organizátor vyhradzuje právo uchádzača do kurzu neprijať, aj napriek splneniu ostatných podmienok!
Vzhľadom na veľkú zodpovednosť, ktorá je potrebná pri organizácii vodno-skautských aktivít, sú absolventské podmienky prirodzene náročnejšie ako na iných Líderských rangerských školách:
– Absolvovanie všetkých častí kurzu (4 víkendy, z toho jeden predĺžený)
– Absolvovanie aktivít z vodáckej praxe a všetkých prednášok (preukazuje sa podpísanou Lodnou knihou).
– Ukončená dôstojnícka činnosť (podklady si môžeš stiahnuť tu).
– Splnená odborka Prvá pomoc (zelený stupeň) alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1.pomoci.

Aké sú podmienky pre získanie hodnosti Dôstojník?
– Skúšky z vodáckej praxe (zoznam vodáckych zručností, ktoré absolvent musí preukázať nájdete tu)
– Skúšky prvej pomoci (bezchybné predvedenie kardiopulmonálnej resuscitácie na tréningovom trenažéry)
– Skúšky z vodáckej teórie (test)
– Úspešne ukončenie Dôstojníckej skúšky skladanej pred komisiou (skúška teoretických líderských a dôstojníckych znalostí, podrobnosti o priebehu skúšky sa dozviete tu)

 
Aké sú termíny a platby za Dôstojnícky kurz?
Platí mi dekrét z Dôstojníckeho kurzu rovnako ako z inej Líderskej rangerskej školy?
Dôstojnícky kurz je zväčša 4-víkendový kurz:
PRVÝ VÍKEND (NALODENIE): 3 dni
DRUHÝ VÍKEND (DRIL): 3 dni
TRETÍ VÍKEND (PLAVBA): 4-5 dní
ŠTVRTÝ VÍKEND (VYLODENIE): 3 dni
Pozn.: Pred prvý víkendom bude potrebné zaplatiť cenu za prvý a druhý víkend a pred tretím víkendom za tretí a štvrtý víkend. Suma za celý kurz sa za celý kurz vopred neuhrádza, nakoľko sa náklady jednotlivých častí kurzu môžu hýbať ešte mierne nahor alebo nadol v závislosti od počtu frekventantov a iných príjmov rozpočtu. Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb budú zaslané vybraným uchádzačom dodatočne. POZOR, frekventanti už po zaplatení poplatkov nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých víkendoch.
ÁNO, PLATÍ! Kurz spĺňa všetky požiadavky stanovené Radou pre vzdelávanie SLSK pre vydávanie platného dekrétu. Informácie, ktoré na DK získaš sú rovnaké a plnohodnotné ako na akejkoľvek inej Líderskej rangerskej škole. Pridanou hodnotou je práve vodácky výcvik a vzdelávanie, ktoré Ti umožní efektívne a bezpečne rozvíjať vodácky program v Tvojom oddiele, ale aj netradičné formy vzdelávania.
Po absolvovaní DK a úspešnom zložení skúšok získavaš nielen líderský dekrét, ktorý je platným dokladom o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (t.j. ide o vzdelávanie schválené Ministerstvom školstva SR), ale aj dôstojnícky dekrét, ktorý vystavuje Námorná akadémia vodných skautov ako potvrdenie o spôsobilosti absolventa podielať sa na vytváraní vodno-skautského program so zreteľom na bezpečnosť zverených detí a mládeže.