Kormidelnícky kurz

miesto kde sa rodia lídri

Aká je nápň Kormidelníckeho kurzu?

Kormidelnícky kurz (KK) je obdoba radcovského kurzu u vodných skautov, s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý má v Slovenskom skautingu už niekoľkoročnú tradíciu a prestíž. Kurz je určený všetkým vodychtivým skautom bez rozdielu farby rovnošaty – čiže vodným a rovnako aj suchozemským. KK má za cieľ vychovať rozhľadených a zodpovedných kormidelníkov posádok (radcov družín) vo veku 13 – 15 rokov. Na rozdiel od tradičných radcovských kurzov má KK niekoľko špecifík:

–       Cibrenie vodáckych zručností, ktoré absolventom umožnia zúčastňovať sa na príprave vodného programu vo svojich posádkach (družinách).

–       Dbanie na dodržiavanie námorníckej disciplíny počas trvania kurzu, rešpektovanie predstavených dôstojníkov a kapitánov.

–       Budovanie tímového ducha medzi kadetmi navzájom, plnenie kolektívnych aj individuálnych úloh.

–      Aktívne zapojenie frekventantov prostredníctvom realizovania osobného napredovania priamo na kurze.

V čom je Kormidelnícky kurz iný ako ostatné radcovské kurzy

Kormidelnícky kurz je výzvou pre každého, kto chce byť užitočným členom svojej posádky (družiny), je ochotný prijať výzvy a rozvíjať svoje schopnosti. A ak chceš popri tom pričuchnúť k vodnoskautskej špecializácii, ktorá môže byť významným programovým prínosom v Tvojej posádke (družine), je pre teba Kormidelnícky kurz ako stvorený. Ponúkame Ti totiž:

 • VODNÝ SKAUTING – okrem základného radcovského vzdelávacieho programu (v rámci ktorého získaš vyčerpávajúce praktické vedomosti o tom ako viesť posádku/družinu) ponúkame vodnoskautské vzdelávanie a program, ktoré Ti ukážu aj cestu k vodnoskautskému prostrediu a tradíciám.
 • VODÁCKY VÝCVIK – tento pozostáva z tréningu na plavárni alebo priamo na vode (so zameraním na záchranu a sebazáchranu, techniky pádlovania a pobyt v prírode pri vode).
 • OVLÁDANIE ZÁKLADNEJ BEZPEČNOSTI – veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri pobyte pri vode a na vode, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá Ti umožní absolvovať fyzicky náročné tréningy.
 • KORMIDELNÍCKY CERTIFIKÁT – okrem certifikátu Radcovkého kurzu, môžeš získať aj certifikát Kormidelníckeho kurzu.

Aké sú podmienky prijatia na Kormidelnícky kurz?

– registrovaný člen SLSK,

– dosiahnutý vek 14 rokov,

– splnená Plavčícka skúška (Nováčik),

– zložený skautský sľub,

– odporúčanie oddielového kapitána (vodcu),

– plavec: dokáže bez prestávky zaplávať 100 metrov ľubovoľným štýlom. V prípade preukázania nedostatočných plaveckých schopností si organizátor vyhradzuje právo uchádzača do kurzu neprijať, aj napriek splneniu ostatných podmienok!

Aké sú podmienky absolvovania Kormidelníckeho kurzu?

Podmienky absolvovania sú veľmi podobné ako na Radcovskom kurze:

 • Absolvovanie všetkých častí kurzu (3 víkendy).
 • Absolvovanie aktivít z vodáckej praxe a všetkých prednášok (preukazuje sa podpísanou Lodnou knihou).
 • Ukončená kormidelnícka činnosť (podklady si môžeš stiahnuť tu).
 • Splnená odborka Prvá pomoc (zelený stupeň) alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1.pomoci.

Aké sú podmienky pre získanie hodnosti Kormidelníka?

 • Úspešné ukončenie kormidelníckej skúšky skladanej pred komisiou (skúška teoretických radcovských i kormidelníckych znalostí)

Aké sú termíny a platby za Kormidelnícky kurz?

Kormidelnícky kurz je zväčša 3-víkendový kurz:

 • PRVÝ VÍKEND (NALODENIE): 3 dni
 • DRUHÝ VÍKEND (PLAVBA): 3 – 4 dni
 • TRETÍ VÍKEND (VYLODENIE): 3 dni

Pozn.: Pred prvý kurzom je potrebné uhradiť kompletnú cenu kurzu. Pri poslednom víkende môže dôjsť ešte k dorovnaniu financií, nakoľko sa náklady jednotlivých častí kurzu môžu hýbať ešte mierne nahor prípadne nadol v závislosti od počtu frekventantov a výšky získanej dotácie. Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb budú zaslané vybraným uchádzačom po ich registrácií. POZOR, frekventanti už po zaplatí nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých víkendoch.

Platí mi certifikát z Kormidelníckeho kurzu rovnako ako z iného Radcovského kurzu?

ÁNO, PLATÍ! Kurz spĺňa všetky požiadavky stanovené Radou pre vzdelávanie SLSK pre vydávanie platného certifikátu. Informácie, ktoré na KK získaš sú rovnaké a plnohodnotné ako na akomkoľvek inom radcovskom kurze. Pridanou hodnotou je práve vodácky výcvik a vzdelávanie, ktoré Ti umožní efektívne a bezpečne rozvíjať vodácky program v Tvojej posádke/družine, ako aj netradičné formy vzdelávania.

Po absolvovaní KK a úspešnom zložení skúšok získavaš nielen cetifikát radcovský, ale aj kormidelnícky!