Aká je náplň Kapitánskej lesnej školy?

Úlohou kapitánskej lesnej školy (KLŠ) je pripraviť skautských vodcov na vedenie oddielu s vodným programom a naučiť ich aplikovať výchovný program SLSK v podmienkach oddielu vodných skautov. Je to tretí a najvyšší stupeň hodnostného vzdelávania vodných skautov. Kurz je určený výlučne pre držiteľov vodcovských dekrétov, keďže sa jedná o špecializačnú nadstavbu pre vodcov, v rámci ktorej účastník získava špecifické informácie a praktické zručnosti v oblasti tvorby bezpečného a atraktívneho vodného programu pre deti a mládež. Tak ako všetky vodno-skautské kurzy, aj tento je určený všetkým skautom – rovnako vodným aj nevodným.

Logo KLŠV čom je Kapitánska lesná škola iná ako ostatné Vodcovské lesné školy?
Kapitánska lesná škola poskytuje komplexné a profesionálne nadstavbové vzdelávanie pre držiteľov vodcovských dekrétov, ktorí majú záujem o vedenie vodno-skautského oddielu. Je vhodná aj pre vodcov oddielov s implementovaným vodným programom, vrátane športových vodáckych aktivít (z našej praxe vieme, že sa nemusí vždy jednať o vodno-skautské oddiely). Pre mnohých dospelých skautov je absolvovanie KLŠ významným motivačným míľnikom pre ďalšiu prácu v skautingu. Sám Baden Powell odporúčal vodno-skautský program ako veľmi atraktívny pre roverský ale i dospelý vek. Vzdelávanie a tréning na KLŠ sú mimoriadne náročné, intenzívne a plné výziev. Ak si naň trúfaš, môžeš získať nasledovné:
VODNÝ SKAUTING – ponúkame Ti všestranný vodácky dril, ktorý Ti umožní vytvárať a samostatne garantovať rôzne formy vodno-skautského programu v Tvojom oddiely. Osvojíš si zásady bezpečnosti a naučíš sa v praxi aplikovať dôležité špecifiká
pedagogického a psychologického prístupu pri vedení detí a mládeže vykonávajúcej rekreačný ale aj športový program na vode.
VODÁCKY VÝCVIK – tento pozostáva z intenzívneho tréningu na plavárni (so zameraním na individuálne plavecké schopnosti, techniky záchrany a sebazáchrany na pokojnej aj tečúcej vode ako aj na metodológiu ich výučby), z tréningu na tečúcej vode (niekoľko dní výcviku počas splavov a na umelých vodáckych kanáloch) a tréningu na stojatej vode (tréning plachtenia, pobyt pri vodných plochách, bezpečnosť a pod.).
OVLÁDANIE BEZPEČNOSTI – veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri organizovaní rôznych vodáckych aktivít, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá Ti umožní absolvovať fyzicky náročné tréningy. Ďalšou podmienkou je aspoň základná skúsenosť s vodáckymi aktivitami. Uchádzači bez predchádzajúcich skúseností neprijímame.
PROFI INŠTRUKTORI – tréningy vedú certifikovaní vodácki inštruktori, s ktorými sa môžeš stretnúť aj na komerčných vodáckych kurzoch a ktorí doslova „žijú vodou“.
KAPITÁNSKY DEKRÉT – úspešný absolvent kapitánskej skúšky získa kapitánsky dekrét, ktorý ho oprávňuje profesionálne implementovať do činnosti oddielu vodný program. Dekrét je zároveň dokladom o kvalifikácii, odbornosti a zodpovednosti držiteľa za výchovu detí prostredníctvom vodných aktivít. Kapitánsky dekrét oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu na úrovni zboru (kapitán oddielu, kapitán prístavu) ako i na národnej úrovni (Hlavný kapitán vodných skautov, kapitán HKVS) a ručiť za bezpečnosť detí a mládeže pri organizovaní vodných aktivít na pokojnej i tečúcej vode do WW II.

Aké sú podmienky prijatia na Kapitánsku lesnú školu?
– držiteľ vodcovského dekrétu (organizátor túto skutočnosť overí u RpV)
– vek 19 + v čase kapitánskej skúšky
– odporúčanie vyššie postaveného činovníka – t.j. vodcu oddielu (oddielového kapitána), zborového vodcu (prístavného kapitána), resp. oblastného vodcu ak je uchádzačom zborový vodca; a kapitána HKVS, ak je uchádzačom kapitán prístavu vodných skautov (odporúčanie je štruktúrované a bude uchádzačom zaslané po odoslaní prihlášky)
– zaslanie motivačného listu, v ktorom účastník vysvetlí svoje osobné motivácie účasti na KLŠ a predstaví individuálny náčrt rozvoju vodného programu vo svojom oddiely (motivačný list je štruktúrovaný a bude uchádzačom zaslaný po odoslaní prihlášky)
– podpísanie informovaného súhlasu (bude uchádzačom zaslaný po odoslaní prihlášky, prijatý uchádzač prinesie jeho vytlačenú a podpísanú verziu na prvý víkend kurzu)
– plavec: záujemca dokáže bez prestávky zaplávať 400 metrov preferovaným plaveckým štýlom (táto schopnosť bude priamo na kurze overená, odporúčame záujemcom vopred si ju individuálne natrénovať na plavárni!)
– adekvátny zdravotný stav: záujemca nemá zdravotné diagnózy, ktoré by ho vylučovali z vodáckeho tréningu (napríklad diagnózy spôsobujúce stratu vedomia, poruchy zrážanlivosti krvi a pod.).
– predchádzajúca vodácka prax dokumentovaná aspoň jedným z uvedených spôsobov:
a) udelením vodno-skautskej hodnosti kormidelník alebo dôstojník (uchádzač túto skutočnosť zaznačuje v prihláške),
b) úspešným absolvovaním modulových kurzov: Kurz kanoe a súčasne aj Kurz vodnej záchrany (uchádzač túto skutočnosť zaznačuje v prihláške),
c) vodácka prax potvrdená kapitánom prístavu vodných skautov, resp. kapitánom HKVS (toto potvrdenie je súčasťou štruktúrovaného odporúčania kapitána – viď vyššie),
d) vodácka prax potvrdená vodcom nevodno-skautského zboru, ktorý sa však aktívne venuje vodáckym aktivitám, alebo oblastným vodcom, ktorý pozná program a pomery v zbore/oddiely uchádzača (toto potvrdenie je súčasťou štruktúrovaného odporúčania vodcu – viď vyššie),
e) vodácka prax potvrdená vodáckym inštruktorom komerčného vodáckeho kurzu alebo predloženie certifikátu (potvrdenia o získaní kvalifikácie) z daného kurzu (certifikát z absolvovaného kurzu predloží prijatý uchádzač pri nástupe na KLŠ),
f) vodácka prax potvrdená vedúcim športového vodáckeho klubu alebo trénerom športového klubu alebo športovej školy/telovýchovnej fakulty (potvrdenie hotové k podpisu bude uchádzačovi zaslané na základe špecifikácie v prihláške).

Aké sú podmienky absolvovania Kapitánskej lesnej školy? Aké sú podmienky pre získanie hodnosti Kapitán?
– absolvovanie všetkých častí kurzov (3 víkendy a letná časť)
– absolvovanie vodáckeho tréningu a nadobudnutie požadovaných vodáckych zručností a kompetencií (ich splnenie zaznamenávajú vodácki inštruktori a lektori, splnenie niektorých z nich sa zapisuje aj do lodnej knižky kadeta)
– ukončená kapitánska činnosť schválená tútorom
– skúšky z vodáckej praxe (budú uskutočnené priebežne na plavárni a na vodáckom technickom kanáli)
– test z vodáckej teórie, vodno-skautského ideového rámca a kapitánskych špecifických pedagogicko-výchovných kompetencií (test bude mať 50 otázok)
– úspešne zloženie kapitánskych skúšok pred komisiou (odpovedanie z troch otázok – z jednej nosnej témy KLŠ a dve otázky z ostatných okruhov + riešenie modelovej situácie)

Aké sú termíny a platby za Kapitánsku lesnú školu?Osobná vodácka výbava
Obvyklé trvanie KLŠ:
PRVÝ VÍKEND (NALODENIE): 4 dni
DRUHÝ VÍKEND (DRIL): 4 dni
LETNÁ ČASŤ (PLAVBA): 7 dní
TRETÍ VÍKEND (VYLODENIE): 3 dni
Poznámka: Pred prvý víkendom bude potrebné zaplatiť cenu za prvý a druhý víkend a pred letnou časťou za letnú časť a tretí víkend. Suma za celý kurz sa vopred neuhrádza, nakoľko sa náklady jednotlivých častí kurzu môžu hýbať ešte mierne nahor alebo nadol v závislosti od počtu frekventantov a iných príjmov rozpočtu. Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb budú zaslané prijatým uchádzačom dodatočne. POZOR, frekventanti už po zaplatení poplatkov nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých častiach kurzu. Uvedené miesta kurzov môže organizátor operatívne meniť s ohľadom na predpoveď počasia, hydrologickú predpoveď a ďalšie špecifické podmienky!
Upozorňujeme uchádzačov o kurz, že v prípade KLŠ organizátor NEZABEZPEČUJE osobnú vodácku výbavu frekventantov, preto je potrebné, aby ste sa ubezpečili o tom, že ste schopní samostatne si zabezpečiť:
– vodácku prilbu
– plaveckú vestu s bezpečnostným popruhom
– neoprénový oblek
– pevná obuv alebo neoprénové topánky
Odporúčané/nepovinné: funkčné teplé spodné prádlo a vrchné nepremokavé vrstvy (napríklad nepremokavá nenasiakavá bunda), hádzací vak (tzv. hádzačka), lodný vak.
V prípade, že takúto výbavu nemá uchádzač k dispozícii, odporúčame obrátiť sa na niektorý zo skautských oddielov, ktorý ňou disponuje, alebo na komerčnú požičovňu vodáckeho materiálu. V prípade chýbajúceho/nezabezpečeného vodáckeho vybavenia si organizátor vyhradzuje právo vyradiť kadeta z niektorých tréningových aktivít, čo môže mať za následok nesplnenie absolventských podmienok.
Organizátor na vodácky tréning ZABEZPEČUJE plavidlá, pádla, lodné vaky a barely na uskladnenie osobných vecí a hádzačky.