KAPITÁNSKA LESNÁ ŠKOLA

miesto kde sa rodia lídri

Aká je náplň Kapitánskej lesnej školy?

Úlohou kapitánskej lesnej školy (KLŠ) je pripraviť skautských vodcov na vedenie oddielu s vodným programom a naučiť ich aplikovať výchovný program SLSK v podmienkach oddielu vodných skautov. Je to tretí a najvyšší stupeň hodnostného vzdelávania vodných skautov. Kurz je určený výlučne pre držiteľov vodcovských dekrétov, keďže sa jedná o špecializačnú nadstavbu pre vodcov, v rámci ktorej účastník získava špecifické informácie a praktické zručnosti v oblasti tvorby bezpečného a atraktívneho vodného programu pre deti a mládež. Tak ako všetky vodno-skautské kurzy, aj tento je určený všetkým skautom – rovnako vodným aj nevodným.

TU PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prihlasovanie na KLŠ je možné do polnoci 10.marca 2019.

V čom je Kapitánska lesná škola iná ako ostatné Vodcovské lesné školy

Kapitánsky lesná škola poskytuje komplexné a profesionálne nadstavbové vzdelávanie pre držiteľov vodcovských dekrétov, ktorí majú záujem o vedenie vodno-skautského oddielu. Je vhodná aj pre vodcov oddielov s implementovaným vodným programom, vrátane športových vodáckych aktivít (z našej praxe vieme, že sa nemusí vždy jednať o vodno-skautské oddiely). Pre mnohých dospelých skautov je absolvovanie KLŠ významným motivačným míľnikom pre ďalšiu prácu v skautingu. Sám Baden Powell odporúčal vodno-skautský program ako veľmi atraktívny pre roverský ale i dospelý vek. Vzdelávanie a tréning na KLŠ sú mimoriadne náročné, intenzívne a plné výziev. Ak si naň trúfaš, môžeš získať nasledovné:

 • VODNÝ SKAUTING – ponúkame Ti všestranný vodácky dril, ktorý Ti umožní vytvárať a samostatne garantovať rôzne formy vodno-skautského programu v Tvojom oddiely. Osvojíš si zásady bezpečnosti a naučíš sa v praxi aplikovať dôležité špecifiká
  pedagogického a psychologického prístupu pri vedení detí a mládeže vykonávajúcej rekreačný ale aj športový program na vode.
 • VODÁCKY VÝCVIK – tento pozostáva z intenzívneho tréningu na plavárni (so zameraním na individuálne plavecké schopnosti, techniky záchrany a sebazáchrany na pokojnej aj tečúcej vode ako aj na metodológiu ich výučby), z tréningu na tečúcej vode (niekoľko dní výcviku počas splavov a na umelých vodáckych kanáloch) a tréningu na stojatej vode (tréning plachtenia, pobyt pri vodných plochách, bezpečnosť a pod.).
 • OVLÁDANIE BEZPEČNOSTI – veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri organizovaní rôznych vodáckych aktivít, preto je nevyhnutnosťou dobrá plavecká kondička, ktorá Ti umožní absolvovať fyzicky náročné tréningy. Ďalšou podmienkou je aspoň základná skúsenosť s vodáckymi aktivitami. Uchádzači bez predchádzajúcich skúseností neprijímame.
 • PROFI INŠTRUKTORI – tréningy vedú certifikovaní vodácki inštruktori, s ktorými sa môžeš stretnúť aj na komerčných vodáckych kurzoch a ktorí doslova „žijú vodou“.
 • KAPITÁNSKY DEKRÉT – úspešný absolvent kapitánskej skúšky získa kapitánsky dekrét, ktorý ho oprávňuje profesionálne implementovať do činnosti oddielu vodný program. Dekrét je zároveň dokladom o kvalifikácii, odbornosti a zodpovednosti držiteľa za výchovu detí prostredníctvom vodných aktivít. Kapitánsky dekrét oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu na úrovni zboru (kapitán oddielu, kapitán prístavu) ako i na národnej úrovni (Hlavný kapitán vodných skautov, kapitán HKVS) a ručiť za bezpečnosť detí a mládeže pri organizovaní vodných aktivít na pokojnej i tečúcej vode do WW II.

Aké sú podmienky prijatia na Kapitánsku lesnú školu?

– držiteľ vodcovského dekrétu (organizátor túto skutočnosť overí u RpV)
– vek 19 + v čase kapitánskej skúšky

– odporúčanie vyššie postaveného činovníka – t.j. vodcu oddielu (oddielového kapitána), zborového vodcu (prístavného kapitána), resp. oblastného vodcu ak je uchádzačom zborový vodca; a kapitána HKVS, ak je uchádzačom kapitán prístavu vodných skautov (odporúčanie je štruktúrované a bude uchádzačom zaslané po odoslaní prihlášky)
– zaslanie motivačného listu, v ktorom účastník vysvetlí svoje osobné motivácie účasti na KLŠ a predstaví individuálny náčrt rozvoju vodného programu vo svojom oddiely (motivačný list je štruktúrovaný a bude uchádzačom zaslaný po odoslaní prihlášky)
– podpísanie informovaného súhlasu (bude uchádzačom zaslaný po odoslaní prihlášky, prijatý uchádzač prinesie jeho vytlačenú a podpísanú verziu na prvý víkend kurzu)
– plavec: záujemca dokáže bez prestávky zaplávať 400 metrov preferovaným plaveckým štýlom (táto schopnosť bude priamo na kurze overená, odporúčame záujemcom vopred si ju individuálne natrénovať na plavárni!)
– adekvátny zdravotný stav: záujemca nemá zdravotné diagnózy, ktoré by ho vylučovali z vodáckeho tréningu (napríklad diagnózy spôsobujúce stratu vedomia, poruchy zrážanlivosti krvi a pod.).
– predchádzajúca vodácka prax dokumentovaná aspoň jedným z uvedených spôsobov:

 • udelením vodno-skautskej hodnosti kormidelník alebo dôstojník (uchádzač túto skutočnosť zaznačuje v prihláške),
 • úspešným absolvovaním modulových kurzov: Kurz kanoe a súčasne aj Kurz vodnej záchrany (uchádzač túto skutočnosť zaznačuje v prihláške),
 • vodácka prax potvrdená kapitánom prístavu vodných skautov, resp. kapitánom HKVS (toto potvrdenie je súčasťou štruktúrovaného odporúčania kapitána – viď vyššie),
 • vodácka prax potvrdená vodcom nevodno-skautského zboru, ktorý sa však aktívne venuje vodáckym aktivitám, alebo oblastným vodcom, ktorý pozná program a pomery v zbore/oddiely uchádzača (toto potvrdenie je súčasťou štruktúrovaného odporúčania vodcu – viď vyššie),
 • vodácka prax potvrdená vodáckym inštruktorom komerčného vodáckeho kurzu alebo predloženie certifikátu (potvrdenia o získaní kvalifikácie) z daného kurzu (certifikát z absolvovaného kurzu predloží prijatý uchádzač pri nástupe na KLŠ),
 • vodácka prax potvrdená vedúcim športového vodáckeho klubu alebo trénerom športového klubu alebo športovej školy/telovýchovnej fakulty (potvrdenie hotové k podpisu bude uchádzačovi zaslané na základe špecifikácie v prihláške).

Aké sú podmienky absolvovania Kapitánskej lesnej školy?

– absolvovanie všetkých častí kurzov (3 víkendy a letná časť)
– absolvovanie vodáckeho tréningu a nadobudnutie požadovaných vodáckych zručností a kompetencií (ich splnenie zaznamenávajú vodácki inštruktori a lektori, splnenie niektorých z nich sa zapisuje aj do lodnej knižky kadeta)
– ukončená kapitánska činnosť schválená tútorom

Aké sú podmienky pre získanie hodnosti Kapitán?

– skúšky z vodáckej praxe (budú uskutočnené priebežne na plavárni a na vodáckom technickom kanáli)
– test z vodáckej teórie, vodno-skautského ideového rámca a kapitánskych špecifických pedagogicko-výchovných kompetencií (test bude mať 50 otázok)

– úspešne zloženie kapitánskych skúšok pred komisiou (odpovedanie z troch otázok – z jednej nosnej témy KLŠ a dve otázky z ostatných okruhov + riešenie modelovej situácie)

Aké sú termíny a platby za Kapitánsku lesnú školu?

Termíny KLŠ 2019 si nezabudni zapísať do osobného diára:

 • PRVÝ VÍKEND (NALODENIE): 28.-31. marec 2019, Banská Bystrica alebo Zvolen (Orientačný poplatok: 30 Euro)
 • DRUHÝ VÍKEND (DRIL): 23.-26. máj 2019, Žilina (Orientačný poplatok: 30 Euro)
 • LETNÁ ČASŤ (PLAVBA): 9.-15. augusta 2019, Milochov a následne absolventský splav Váhu (Orientačný poplatok: 60 Euro)
 • TRETÍ VÍKEND (VYLODENIE): 27.-29. september 2019, Trenčín (Orientačný poplatok: 25 Euro)

Poznámka: Pred prvý víkendom bude potrebné zaplatiť cenu za prvý a druhý víkend a pred letnou časťou za letnú časť a tretí víkend. Suma za celý kurz sa vopred neuhrádza, nakoľko sa náklady jednotlivých častí kurzu môžu hýbať ešte mierne nahor alebo nadol v závislosti od počtu frekventantov a výšky pridelenej dotácie, a to aj v priebehu samotného kurzu. Podrobnosti o spôsoboch a termínoch platieb budú zaslané prijatým uchádzačom dodatočne. POZOR, frekventanti už po zaplatení poplatkov nemajú nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na jednotlivých častiach kurzu. Uvedené miesta kurzov môže organizátor operatívne meniť s ohľadom na predpoveď počasia, hydrologickú predpoveď a ďalšie špecifické podmienky!

Upozornenie pre študentov a pracujúcich: Prvé dva víkendy kurzu sú predĺžené, preto je potrebné, aby ste si plánovali dovolenky a rozvrhy tak, aby ste mohli prichádzať na kurz už vo štvrtok večer. Na letnú časť je nástup v piatok na obed a spolu trvá 7 dní. Skúškový posledný víkend sa začína v piatok večer. Jednotlivé časti kurzu sa končia vždy v nedeľu, najneskôr o 15:30, s výnimkou letnej časti, ktorá sa končí vo štvrtok ráno.

Osobná vodácka výbava

Upozorňujeme uchádzačov o kurz, že v prípade KLŠ organizátor NEZABEZPEČUJE osobnú vodácku výbavu frekventantov, preto je potrebné, aby ste sa ubezpečili o tom, že ste schopní samostatne si zabezpečiť:
– vodácku prilbu
– plaveckú vestu s bezpečnostným popruhom
– neoprénový oblek
– pevná obuv alebo neoprénové topánky
Odporúčané/nepovinné: funkčné teplé spodné prádlo a vrchné nepremokavé vrstvy (napríklad nepremokavá nenasiakavá bunda), hádzací vak (tzv. hádzačka), lodný vak.
V prípade, že takúto výbavu nemá uchádzač k dispozícii, odporúčame obrátiť sa na niektorý zo skautských oddielov, ktorý ňou disponuje, alebo na komerčnú požičovňu vodáckeho materiálu. V prípade chýbajúceho/nezabezpečeného vodáckeho vybavenia si organizátor vyhradzuje právo vyradiť kadeta z niektorých tréningových aktivít, čo môže mať za následok nesplnenie absolventských podmienok.

Organizátor na vodácky tréning ZABEZPEČUJE plavidlá, pádla, lodné vaky a barely na uskladnenie osobných vecí a hádzačky.

Informácia pred prvým víkendom KLŠ 2019

Začiatok 1. víkendu
Zraz účastníkov kurzu (kadetov) je vo štvrtok 28. marca 2019 o 17:00 pred Základnou školou sv.
Dominika Savia, adresa: M. M. Hodžu 1732/9, 96001 Zvolen (je potrebné vystúpiť na zástavke MHD:
„Námestie SNP“, použite napr. MHD zo železničnej/autobusovej stanice – autobusy č. 2, 8, 9, 11;
presun pešo cca 7 min, mapa lokality tu: https://goo.gl/maps/VtCSt1Dgzs22). Účastníkov na mieste
privíta admiralita Námornej akadémie.

Školopovinným organizátori kurzu odporúčajú prípravu na pondelňajšie školské vyučovanie počas
štvrtkového cestovania, nakoľko je kurz aj časovo náročný. Ďalším odporúčaním je mať pri sebe aj
drobné peniaze na MHD.

Ospravedlnenku do školy organizátor vystavuje iba na požiadanie účastníka (požiadať treba
písomne aspoň týždeň pred začiatkom prvého víkendu!).

Zapíšte si kontaktnú osobu v prípade cestovných komplikácii: Šerpo ( +421918 539 101)

V prípade prepravy autom miesta na parkovanie pre účastníkov nebudú zvlášť vyhradené ani
zabezpečené!

Stravovanie
Stravovanie na kurze je zabezpečené od piatka rána do nedele odeda (3x raňajky,2 x desiata, 3x obed
– nedeľňajší obed vo forme balíčka, 2 x olovrant, 3x večera).

Čo so sebou
Nezabudnite si zobrať so sebou:
– Vytlačené dokumenty:
o informovaný súhlas (vlastnoručne podpísaný)
o  doklad o vodáckej praxi (donesú iba tí, ktorí dokladujú svoju vodácku prax napr. predložením certifikátu z komerčného vodáckeho kuzu, potvrdením od vodáckeho klubu alebo športovej školy/fakulty a pod.)
o ospravedlnenka podpísaná učiteľom (donesú iba školopovinní, ktorí dopredu zažiadali o vystavenie ospravedlnenky)

– Rovnošata a šatka
– Prezúvky
– Spacák
– Karimatka
– Zošity/ zápisníky
– Perá a ceruzky
– Plavky (!!!)
– Plavecké okuliare
– Uterák, osuška (na plaváreň)
– Hygienické potreby (zubná hygiena, mydlo, papierové vreckovky, sprchový gél)
– Užívané lieky
– Uzlovačka
– Baterku na svietenie
– Vlastná fľaša na dopĺňanie tekutín (pitný režim)
– Preukážka na zľavnené cestovné (v prípade nároku)
– Vankúš na spanie
– Jedlo na piatok večer
– Ešus a príbor

Prezidentské voľby
Účastníkom, ktorí budú mať záujem zúčastniť sa druhého kola prezidentských volieb odporúčame
vybavenie voličského preukazu v mieste trvalého bydliska. Počas obedňajšej prestávky dňa 30.marca
2019 bude účastníkom poskytnutý čas na odvolenie v miestnom volebnom obvode.
Koniec 1. časti
Prvý víkend kurzu sa končí v nedeľu 31. marca 2018 o 15:20 pred plavárňou vo Zvolene. Na cestu
domov si zabezpečte, resp. zistite, dopravu zo Zvolena. Železničná stanica „Zvolen mesto“ sa
nachádza cca 7 minút pešej chôdze od plavárne, Hlavná železničná a autobusová stanica sa nachádza
cca 20 minút pešej chôdze od plavárne.

Informácia pred druhým víkendom KLŠ 2019, DRIL

Začiatok 2. víkendu
Zraz účastníkov kurzu (kadetov) je vo štvrtok 23. mája 2019 o 19:00 pred budovou Obchodnej Akadémie sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 v Žiline. Je potrebné vystúpiť na zástavke MHD: „Vysokoškolákov, plaváreň“. Odporúčame použiť MHD zo Železničnej stanice: trolejbus č. 6, nastúpiť smer „Matice Slovenskej“. Po vystúpení je v smere jazdy trolejbusu umiestnená mestská plaváreň, podchodom prejdete na druhú stranu (smer Lidl) a následne zabočíte doľava do bočnej uličky pri čerpacej stanici OMV. Na konci ulice („Vysokoškolákov“) je brána, ktorou keď prejdete, zbadáte podlhovastú, svetložltú, dvojposchodovú budovu Obchodnej akadémie. Samotný presun zo zastávky sem trvá asi 5 minút (300 metrov peši). Účastníkov na mieste privíta admiralita Námornej akadémie.

Kadeti, ktorí sa presúvajú autom, môžu zaparkovať priamo na dvore v areáli školy.

Organizátori kurzu odporúčajú študentom prípravu na pondelňajšie školské vyučovanie počas štvrtkového cestovania, nakoľko je kurz aj časovo náročný. Ďalším odporúčaním je mať pri sebe aj drobné peniaze na MHD.

Zapíšte si kontaktnú osobu v prípade cestovných komplikácii: Supo ( +421908 502 172)

Stravovanie
Stravovanie na kurze je zabezpečené od piatka rána do nedele obeda (3x raňajky, 3x desiata, 2x obed, 2x olovrant, 2x večera, 1x obedový balíček).

Čo so sebou
Nezabudnite si zobrať so sebou:
– Ešus, príbor, utierka
– Ospravedlnenku podpísanú učiteľom (školopovinní)
– Lodná knižka kadeta
– Rovnošata a šatka
– Prezuvky
– Spacák
– Karimatka
– Zošity / zápisníky
– Perá a ceruzky
– Uterák
– Hygienické potreby (zubná hygiena, mydlo, papierové vreckovky)
– Užívané lieky
– Uzlovačka
– Baterka na svietenie
– Vlastná fľaša na dopĺňanie tekutín (pitný režim)
– Preukážka na zľavnené cestovné (v prípade nároku)
– Voličský preukaz (v prípade záujmu účasti na eurovoľbách)
– Vankúš na spanie
– Jedlo na štvrtok večer
– Náhradné suché veci
– Vodácku výbavu (povinné!):
– Neoprénový oblek
– Plavecká vesta s bezpečnostným popruhom
– Neoprénové topánky (môžete nahradiť obuvou s uzavretou špičkou a pätou – napr. tenisky)
– Technické (funkčné) prádlo (tzn. nie bavlnené!) – ideálne 2–3 vrchné vrstvy (nátelník s dlhými rukávmi, tričko s dlhým rukávom, nepremokavá nenasiakavá bunda)
– Vodácka prilba

Zabezpečenie vodáckej výbavy
V prípade, že požadovanú výbavu nemá kadet k dispozícii, odporúčame obrátiť sa na niektorý zo skautských oddielov, ktorý ňou disponuje, alebo na komerčnú požičovňu vodáckeho materiálu. V prípade chýbajúceho/nezabezpečeného vodáckeho vybavenia si organizátor vyhradzuje právo vyradiť kadeta z niektorých tréningových aktivít, čo môže mať za následok nesplnenie absolventských podmienok.

Organizátor na vodácky tréning ZABEZPEČUJE plavidlá, pádla a hádzačky.

Upozornenia
– najneskôr do polnoci 17. 5. 2019 je potrebné skontaktovať svojho tútora za účelom kontroly zadania kapitánskej činnosti – cieľov činnosti, SWOT, matice, rozpočtu a pod.
– vodácky tréning na kanáli je fyzicky náročný, preto odporúčame prísť na víkend odpočinutý a v dobrom zdravotnom stave!
– vodácky tréning na kanáli bude prebiehať v chladnej vode, preto je technické prádlo a neoprén absolútnou nutnosťou a podmienkou účasti na tomto tréningu!
– počas soboty 25. 5. 2019 bude umožnená účasť na eurovoľbách.

Koniec 2. víkendu
Druhý víkend kurzu sa končí v nedeľu 26. mája 201915:30 v areáli Žilinského technického vodáckeho kanálu. Presun domov osobnými autami bude realizovaný kadetmi samostatne, resp. po požiadaní zabezpečí organizátor prevoz na hlavnú železničnú stanicu v Žiline svojim autom.